Danh mục sản phẩm

Lượt xem: 1039

Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT về Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Mã sản phẩm : aav-tt39/2020/tt

Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Số lượng:

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  __________

  Số: 39/2020/TT-BTTTT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

   

   

  THÔNG TƯ
  Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

  _______________

   

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

  Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở;

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông bao gồm: Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

  Thông tư này không điều chỉnh hoạt động của đài truyền thanh có dây và đài truyền thanh không dây FM.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là đài truyền thanh cấp xã sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là một thành phần của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hệ thống thông tin được triển khai ở xã, phường, thị trấn và quản lý tập trung ở cấp tỉnh, gồm hai thành phần: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

  3. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh là hệ thống thông tin được thiết lập để cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh còn có chức năng thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

  4. Hệ thống thông tin nguồn trung ương là hệ thống thông tin được thiết lập để cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong toàn quốc. Hệ thống thông tin nguồn trung ương còn có chức năng thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

  5. Thông tin nguồn là bản tin dưới dạng dữ liệu số do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cung cấp và được quản lý, lưu trữ trên hệ thống thông tin nguồn.

   

  Chương II. DANH MỤC THÀNH PHẦN CƠ BẢN VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

   

  Điều 4. Danh mục thành phần cơ bản

  1. Thiết bị phần cứng bao gồm:

  a) Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

  b) Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh;

  c) Loa;

  d) Micro;

  đ) Các thiết bị, vật tư khác.

  2. Phần mềm bao gồm:

  a) Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

  b) Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật

  1. Thiết bị phần cứng của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  a) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này và các hướng dẫn khác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  b) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Căn cứ nhu cầu thực tế, đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông có thể nâng cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của địa phương nhưng phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

  Điều 6. Yêu cầu kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM

  Trường hợp cần kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động thì sử dụng thiết bị tích hợp tự động đáp ứng yêu cầu cơ bản về kỹ thuật tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

   


  Còn tiếp .....

   

  CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT SO VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC HIỆN NAY :  - Tải các files phát sóng dưới dạng files âm thanh (wav,mp3,ogg,acc,aac) vào bộ nhớ của bộ thu, sau đó lập lịch phát tự động các files này theo yêu cầu của người dùng. Đến giờ phát thanh, bộ thu sẽ tự động lấy file trong bộ nhớ ra phát. Ưu điểm là trong quá trình phát thanh không phụ thuộc vào chất lượng đường truyền internet.
  - Máy chủ chỉ để cài đặt các thông số, lịch phát, tải file đến thiết bị và theo dõi… các thông số của bộ thu.
  - Khi máy chủ của hệ thống đặt các thông số, lịch phát, tải file đến thiết bị, Hệ thống hoạt động không phụ thuộc vào máy chủ ( Lúc này có thể gỡ bỏ máy chủ /hoặc tắt hẳn máy chủ), máy thu có kết nối internet máy thu vẫn chuyển tiếp chương trình đã số hóa theo lịch phát đã đặt/ nếu có chương trình  bằng file âm thanh đã tải và đặt lịch phát mà trong thời gian phát cũng không cần có kết nối internet.
  - Khi máy chủ hoạt động sẽ phát theo lịch trình cài đặt hiện tại trên máy chủ.
  - Tất cả các đài truyền thanh Huyện/xã đều được số hóa để có thể tiếp sóng link bằng bộ thu IP . Tất cả người dân có thể click vào link để nghe trực tiếp chương trình phát thanh của huyện/xã mình qua điện thoại.
  - Đặt được lịch : Phát chương trình chuyển tiếp luồng mạng đã số hóa trên internet của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình cấp tỉnh, Cơ sở Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện/xã đã được số hóa.


   

   

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN CHO MÔ HÌNH TRUYỀN THANH THÔNG MINH  - Với giải pháp này cho phép chúng ta phát thanh theo giải pháp truyền thanh thông minh, nhưng lại vận hành như hệ thống FM cũ, để các cán bộ truyền thanh không bị bỡ ngỡ. Những cán bộ biết hay không biết vi tính đều vận hành được hệ thống truyền thanh thông minh này.

  Giải pháp 1: Truyền thanh thông minh IP 
  4G 5G

  Giải pháp truyền thanh
   
  - Giải pháp này thiết bị tuy nhiều, nhưng tính năng đa dạng, vận hành nhiều kiểu khác nhau được, thuận tiện cho cán bộ truyền thanh.
  - Bộ mã hóa tín hiệu âm thanh (sử dụng IP tĩnh) đặt tại trung tâm đài huyện/xã. Cho phép số hóa đài truyền thanh Huyện/ xã thành các link số hóa. Từ link này chúng ta có thể cho phép các bộ thu thông minh 4G bắt link này tự động, không cần qua Server.
  - Máy chủ đám mấy có chức năng tạo tài khoản, phân cấp điều khiển cho các cấp Tỉnh/Huyện/Xã. Từ đó cho phép chúng ta thêm, bớt thiết bị, lập lịch phát file, link phát thanh theo yêu cầu.
  - Bộ thu thông minh IP 4G thực hiện phát ra loa những nội dung đã được cài đặt trước đó. Bộ thu dùng SIM/LAN  của tất cả các nhà mạng, thuận tiện cho việc lắp đặt ở những vùng có sóng mạnh yếu khác nhau.

  Giải pháp 2: Truyền thanh thông minh IP 4G 5G

  GIải pháp truyền thanh 2

  Hệ thống truyền thanh chuẩn thông tư 39-2020-TT-BTTTT của bộ thông tin truyền thông
   
  - Với giải pháp này cho phép chúng ta phát thanh theo giải pháp truyền thanh thông minh, nhưng lại vận hành như hệ thống FM cũ, để các cán bộ truyền thanh không bị bỡ ngỡ. Những cán bộ biết hay không biết vi tính đều vận hành được hệ thống truyền thanh thông minh này.
  - Giải pháp này thiết bị tuy nhiều, nhưng tính năng đa dạng, vận hành nhiều kiểu khác nhau được, thuận tiện cho cán bộ truyền thanh.


  Giải pháp 3: Truyền thanh thông minh 
  4G 5G
   
  Giải pháp truyền thanh 3
  Tư vấn và lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin
   
  Bộ mã hóa tín hiệu truyền thanh (sử dụng IP tĩnh) đặt tại trung tâm đài huyện/xã. Cho phép số hóa đài truyền thanh Huyện/ xã thành các link số hóa. Từ link này chúng ta có thể cho phép các bộ thu thông minh 4G bắt link này tự động, không cần qua Server.
  - Máy chủ đám mấy có chức năng tạo tài khoản, phân cấp điều khiển cho các cấp Tỉnh/Huyện/Xã. Từ đó cho phép chúng ta thêm, bớt thiết bị, lập lịch phát file, link phát thanh theo yêu cầu.

  Bộ thu thông minh IP 4G thực hiện phát ra loa những nội dung đã được cài đặt trước đó. Bộ thu dùng SIM/LAN  của tất cả các nhà mạng, thuận tiện cho việc lắp đặt ở những vùng có sóng mạnh yếu khác nhau.
   
  Giải pháp 4: Truyền thanh thông minh 
  4G 5G

  Giải pháp truyền thanh 4

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật